top of page

OGKI Syllabus

 

 

10th Kyu

Kihon (Basic Techniques)

 • Jodan Age Uke

 • Chudan Uchi Uke

 • Chudan Soto Uke

 • Gedan Harai Uke

 • Seiken zuki

 • Uraken uchi (Front/Side)

 • Mae geri

 • Kansetsu geri

 • Mawashi geri

 

Kihon Ido

 • Zenkutsu dachi / oi zuki

 • Zenkutsu dachi / gyaku zuki

 • Zenkutsu dachi / mae geri

 • Zenkutsu dachi / mae geri / jun zuki

 • Zenkutsu dachi / mae geri / gyaku zuki

 

 

Kata

 • Dachi Kata

 • Formation – 12

 • Fukyu Kata Daiichi

 • Fukyu Kata Daini

 • Fukyu Kata Daisan

 

Terminology

 • 1 – 10 in Japanese

 • Onegaishimasu

 • Arigato Gozaimashita

 • Dojo

 • Goju Ryu

 • Okinawa

 • Sensei

 • Senpai

 • Kohai

 • Shugo

 • Rei

 • Karate-Do

 • Gi

 • Obi

 • Jodan

 • Chudan

 • Gedan

9th Kyu

Kihon (Basic Techniques)

 • Ura zuki

 • Mawashi zuki

 • Shuto uchi

 • Furi uchi

 • Hiji ate (Front/Side/Back/Down)

 • Yoko geri (Keage)

 • Ushiro geri

 • Kakato geri

 

Kihon Ido

 • Zenkutsu dachi / oi zuki

 • Zenkutsu dachi / gyaku zuki

 • Zenkutsu dachi / mae geri

 • Zenkutsu dachi / mae geri / jun zuki

 • Zenkutsu dachi / mae geri / gyaku zuki

 

 

Kata

 • Gekisai Daiichi

 

Terminology

 • Hajime

 • Yame

 • Matté

 • Yoi

 • Kamae

 • Semete

 • Ukete

 • Mawatte

 • Naote

8th Kyu

Kihon (Basic Techniques)

 • Age zuki

 • Sanbon zuki (Jodan/Chudan 2x)

 • Hiki uke

 • Tora guchi

 • Ko uke

 

Kihon Ido

 • Go geki o ido (Moving Attack)

 

 

Kata

 • Gekisai Daini

 

Terminology

 • Moichido

 • Kiai

 • Dojo Kun

7th Kyu

Kihon (Basic Techniques)

 • Tate ken zuki

 • Nukite zuki

 • Oni ken zuki

 • Haito uchi

 • Shotei uchi

 

Kihon Ido

 • Go geki o ido (Moving Attack)

 

Kata

 • Sanchin 

 • Saifa (Sequence)

Kumite

 • Sandan gi Daisan (with partner)

 • Randori Kumite

 

Terminology

 • Seiza

 • Mokuso

 • Ashi Kaete or Te Kaete

 • Te Ashi Kaete

 • Kamae o Kaete

6th Kyu

Kihon (Basic Techniques)

 • Kizami zuki

 • Kizami suki / Gyaku zuki

 • Nakadaka ken zuki

 • Yoko geri (Kekome)

 

Kihon Ido

 • Sandan gi (Five applications)

 • Shihon geri

 

Kata

 • Tensho

 • Saifa (Proficient)

Kumite

 • Jiyu Kumite

 

Terminology

 • Kime
 • Budo
 • Shiai
 • Honbu
 • Waza
 • Migi
 • Hidari
 • Yudansha
 • Mudansha

5th Kyu

Kihon (Basic Techniques)

 • Shotei uke
 • Sukui uke
 • Tetsui uchi
 • Uchi gedan barai

 

Kihon Ido

 • Go geki o ido (Moving Attack #2)

 

Kata

 • Seiyunchin (Sequence)

Kumite

 • Gekisai Renzoku Bunkai

 

Terminology

 • Gasshuku
 • Kyu
 • Dan
 • Opening and Closing ceremonies

4th Kyu

Kihon Ido

 • Sabaki (in Heiko dachi)

 • Nekoashi Ido

 

Kata

 • Seiyunchin (Proficient)

 

Bunkai

 • Gekisai (6)

 • Saifa (4)

 • Seiyunchin (6)

Kumite

 • Shiho Kumite

 

Terminology

 • Kigo undo
 • Hojo undo
 • Zanshin
 • Morote
 • Bushi

3rd Kyu

Kihon

 • Ko ate
 • Kagi zuki
 • Ko uke (Jodan / Chudan)
 • Ura uke

 

Kata

 • Shisochin (Sequence)

 

Hojo Undo

 • Makiwara
 • Chishi

Kumite

 • Shiai Kumite

 

Terminology

 • Muchimi
 • Renzoku
 • Bubishi
 • Busaganashi
 • Name 12 Katas of Goju Ryu

2nd Kyu

Kihon

 • Chu / Ge uke

 • Nagashi uke

 • Mae tobi geri

 

Kata

 • Shisochin (Proficient)

 

Bunkai

 • Shisochin

Terminology

 • Fukyu Kata
 • Kihon Kata
 • Kaisho Kata
 • Heishu Kata
 • Zarei
 • Tachirei

1st Kyu

Kihon and Kihon Ido

 • See previous 10th – 2nd Kyu

 

Kata

 • Sanseru (Sequence)

 

Kumite

 • Kakie

 • Kakie Waza

Terminology

 • See previous 10th – 2nd Kyu

 

Hojo Undo

 • Kongo Ken
 • Nigiri Game
bottom of page